Megbízási szerződés

Oktatási szolgáltatások közvetítésére

Felek:

Közvetítő:

Arany Oroszlán Kft.
1035 Budapest,
Berend u. 9. fsz. 1.

Megrendelő:

Résztvevő:

I. A megbízás tárgya

 1. A jelen szerződés létrejöttével Megbízott, a Megbízó (Megrendelő és Résztvevő) nevében és javára oktatási szolgáltatást rendel meg annak Szervezőjétől.
 2. Az ajánlott programok időtartamát, az egyes rész szolgáltatások meghatározását, irányárát, a szervező által nyújtott és elvárt feltételeket a jelen szerződés mellékletét (de nem részét) képező írásos tájékoztatók tartalmazzák, amelyek elfogadásával a Megrendelő és az Oktatásszervező között a jogviszony (Alapszerződés) akkor jön létre, amikor az oktatásszervező a résztvevő jelentkezését visszaigazolja.

II. A Megbízott kötelezettségei

 1. A megbízói igénynek megfelelő programok keresése és ajánlása.
 2. Nyilvántartásba vétel.
 3. A választott programra vonatkozó, a Megrendelő és az Oktatásszervező közötti szerződés (Alapszerződés) előkészítése. Az Alapszerződés az Oktatásszervező írásos visszaigazolásával jön létre.
 4. A megkötött Alapszerződés pénzügyi bonyolítása, a IV. fejezet szerint.
 5. A részvételi okmányok átadása
 6. A program során az Oktatásszervező és a Közvetítő között érvényes szerződésben foglaltak ellátása
 7. Az Oktatásszervezővel szemben támasztott megrendelői igények, kifogások továbbítása. Az Oktatásszervező részéről a Megrendelővel (Résztvevővel) szemben támasztott igények, kifogások továbbítása a Megrendelő (Résztvevő) felé.

III. A Megbízó kötelezettségei

 1. Valós adatok közlése
 2. A programdíj határidőre történő megfizetése
 3. A szerződések tartalmára kiható változások időben történő közlése
 4. A részvételi feltételek maradéktalan betartása.

IV. A díjfizetés módja, feltételei és az irányárak érvényessége

 1. Az Alapszerződésben kikötött díjak beszedése, és az Oktatásszervezőhöz történő továbbítása a Megbízott pénzügyi bonyolítási feladata.
 2. A Megbízóval közölt irányárak az egyes oktatási programok leírásában szereplő szolgáltatások költségeit, valamint a Megbízott díját tartalmazzák.
 3. A Megbízott által az írásos tájékoztatóban előre közölt irányárból a jelentkezéskor az előleget, és az ott meghatározott időpontban a fennmaradó hátralékot (továbbá az egyéb kapcsolódó költségeket) kell kiegyenlíteni.
 4. A hátralék tárgyában külön értesítést a Megbízott nem küld; a befizetés elmulasztásáért felelősség nem terheli. Az alapszerződés szerinti határidőben történő pénzügyi rendezés a Megbízó kötelessége.
 5. Forintban történż fizetés esetén a programdíjat Felek a megrendelżi befizetés napján érvényes Sberbank Magyarország Zrt. deviza eladási árfolyam +1% kezelési költség alapulvételével számolják el.
 6. Ha Résztvevő az előre meghirdetett programban feltüntetetteken túl más szolgáltatást is igénybe vesz (pl. transzfer, étkezés, fakultatív kirándulás, telefon, mosatás, klubtagság, gépkocsi bérlés, a biztosításban nem szereplő ellátás, stb.) köteles a helyszínen annak díját kiegyenlíteni.
 7. Résztevő köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, devizajogszabályokat továbbá a fogadó ország törvényi előírásait maradéktalanul betartani. Ezek megsértéséből, vagy elmulasztásából eredő költségek és károk Őt terhelik.
 8. Az oktatási programokon való részvétel csak a szervezői visszaigazolás birtokában lehetséges.

V. A szerződés megszűnésének esetei és jogkövetkezményei

 1. A Megbízó a jelen szerződést bármikor felmondhatja azonnali hatállyal is, de ez nem mentesíti a jelen szerződésben, az Alapszerződésben általa, illetve a Megbízott által másokkal szemben már elvállalt kötelezettségek teljesítése alól.
 2. A szerződést a Megbízott is felmondhatja, de ha ez alapos ok nélkül történik, az okozott kárt meg kell téríteni. Ennek a szerződésnek a megbízott által történő felmondása nem vonja maga után az Alapszerződés megszűnését.
 3. Amennyiben az utazást vis maior, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják, vagy meghiusítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért közvetítő felelősséget nem vállal. Az ez okból jelentkező többletköltségek a Megrendelőt, (vagy Résztvevőt) terhelik. Az ilyen okból bekövetkezett károkért a Megbízott felelősséggel nem tartozik.
 4. Ha a Megrendelő az utazás megkezdése előtt az oktatást lemondja, az egyes tanfolyamok részletes tájékoztatójában feltüntetett sztornó költséget köteles megfizetni.
 5. Ha Résztvevőt saját hibájából a tanfolyam megkezdését követően a helyben érvényes jogszabályok, vagy a tanulmányi szabályok megsértése miatt az oktatásból kizárják, vagy a tanulmányait megszakítja, a befizetett részvételi díj visszatérítésre nem tarthat igényt, és a Megbízottal szemben sem támaszthat követelést

VI. További feltételek

 1. Az utazáshoz szükséges okmányok, (útlevél, vízum, orvosi dokumentáció, stb…) beszerzése a Megrendelő (Résztvevő) feladata.
 2. Megbízó tudomásul veszi azt a tényt is, hogy az Alapszerződés hivatalos nyelve a fogadó ország nyelve, az annak alapján keletkezett jogviszony a fogadó ország jogrendjének uralma alatt áll, valamint azt, hogy az Alapszerződésből származó esetleges jogvitákban az Oktatásszervező által kikötött választott bíróság rendelkezik illetékességgel.
 3. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a Megbízási Szerződéssel kapcsolatos esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen személyes egyeztetés útján rendezik. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a PKKB kizárólagos illetékességének.
 4. A Megbízót (Megrendelőt, Résztvevőt) az általa - a Megbízottnak, ill. harmadik személynek - okozott kárért közvetlen felelősség terheli.
 5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk "Megbízás"-ra vonatkozó szabályai az irányadók.

A fenti oktatási programot elolvastam, az abban szereplő részvételi feltételeket megértettem és Alapszerződésként elfogadom.

A kiválasztott program megnevezése:

…………………………………………………………………………

Időpontja:

…………………………………………………………………………

Egyéb megjegyzések:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Budapest, 201.. ………………………………………………

Megbízó:

…………………………………………………………………………

Résztvevő:

…………………………………………………………………………

Aranyoroszlán Kft. (mint Megbízott):

…………………………………………………………………………